بچه ها دکتر آشنا ندارین اطراف

نایٍ تحـلـیلم خوب کار نمیکنه...