تحلیلم از تایم لاینه این سال ها :

از خواب

برگشتم

به تنهایی


برگشتی که ۴ سال طول کشید.

قطعا برای زیست با فراغ بال ذهنی، خواب بهتره.


پ.ن :

سکوت، لازمه یه حس غریبه.

خاصیت حس غریب، غریب بودنشه و بیانش از غربت و در عین حال، لذتش، می کاهه.