خدا گر ز حکمت ببندد دری

ز رحمت ببندد در دیگریــــــ...

شایدم "دیگری"


الکی مثلا..

#گیچ