فقط احساس میکنم دلم تنگه،

همین...

یه چیزی کمه، یه خلا خیلی بزرگ، یه گرفتگی، یه گیر

یه رهایی لازمه، قبلنا با بعضی چیزا آروم میشدم...

تجربه بهم نشون داد درمون دردم این چیزا نیست...

نمیدونم چیه..

هر چی هست

هر کجا هست

فقط

خدا، برای دلداری هم که شده

یه نوازش

... مهربون بیا قلب منو از نو بسازش

امام رضا،

منتظرم...