توی آشپزخونه بودم

چراغو خاموش کردم

غافل از اینکه چراغای پذیرایی هم خاموشه

ولی یکم توی تاریکی جلو رفتم

جلو رفتم

فهمیدم چراغ اتاقم روشنه

خیلی فاصله داشتم تا اتاق

ولی روشناییش منو به سمت خودش

هدایت می کرد...

#هیچ_چیز_یهو_یی_نیست!