۱. خیلیا دارن خراب میکنن، هم حالم رو و هم حالم رو..

حال دستِ من نیست ولی آینده بدجور جواب میدم......

۲. از گذشته ای که بد بوده ناراحت هستم ولی چون کاری واسش نمیتونم انجام بدم غصه نمیخورم

ولی از آینده ای که نوشته شده، دست من نیست و واسش کاری نمیتونم انجام بدم...