امام رضا (ع) فرمودند : حقیقت ایمان بنده کامل نمیشود مگر در وی سه ویژگی باشد :
فهم دین ، 
اندازه گیری درست در زندگی ،
و شکیبایی بر سختیها و گرفتاریها.  
(عیون الاخبار الرضا (ع))

یک حدیث کامل، با این که چند مرتبه خونده بودم ولی امروز که دوباره دیدم خیلی روم تاثیر گذاشت.
توی چندتا کلمه سیر برنامه زندگی انسان رو گفتن.