داد از آن اختیار

که مرا از حسین (علیه السلام)

جدا کند...