وقتی بعد از چندین ساعت کار هرچند ناخالص براش

میفهمی که حواست به دستورش مستقیمش نبوده...

حیف..