انقدر تلنگر ها زیاد شد

که تبدیل به روال زندگیم شد و...

نفهمیدم...