درد دل پیش که گویم،

غم دل با که خورم...؟


روم آن جا که مرا

محرم اسرار آن جاست

#سعدی

از گوشه ی بامی که "پراندیم"

پریدیـ.....ـم.

#یا_مقلب_القلوب