من با اونایی که خیلی در دسترسند و شرایطشون مثل منه خیلی فاصله دارم\

چه برسه به ..

من نقشم،

اونم نفشه ست،

اما (مقیاس) او کجا و من کجا...