از بسته بودن پنجره گلایه نکن

مشکل تو پروازه

قصه این است، چه اندازه کبوتر باشی...

۱۱\۱\۹۵