از این کاری که دلم میخواد انجام بده خیلی بدم میاد

واسه همین بر خلاف ..

هیچی ..

حق داره ..

کاش حداقل توی فهم خودم یکم به خودم اعتماد داشتم

.. گر مهر تو نبود و اگر قهر تو نبود، تصویری از بهشت و جهنم نداشتم.

پ.ن: کاش آخر حرفا نقطه نباشه.