به لطف و حسن تو کس را ندیدم

ز هجران و غریبی بازگشتم...

.

یا اول الاولین

و یا آخر الآخرین...