دلم واقعا میخوادت خدا
مسیر رسیدن بهت کدوم سمتیه...
از دنیا که انتــظاری بیشتـــر از این نیست.
ای که مرا خوانده ای،
راه نشانم بده..