چه راز ها، که در دلم دارم...

چه روز ها، که در خاطر...

چه ساعات، که تنها...

چه دقاقیق، که بی تو...

چه لحظات، که مجبور بودم دیگران را درک کنم...

چه خواسته ها، که آرزویی شد در دور دست...

چه هفته ها، که نمی دانستم خستگیم را برطرف کنم یا گشنگی...

چه نفس ها، که باید شکر میکردم و ...

حیف...

این برخی حرف ها که شما با خدا دارید،

برای ما شده، همه حرف ها...