به کسی نگین ولی شاید خیلی سخت شدم

صبرمم که خیلی پایین اومده

همچنین تحملم

ولی این که صبرم اومده پایین رو توی یه مورد قدر میدونم

اونم این که دلم واستون (و حرف زدن باهاتون) تنگ شده، خیلیِ خیلیِ خیلی ..

#مودت_مستدام :)

#سکوت_ملغی (نقطه)