یکم ترسم از دور و بر بیشتر شده..

نه، دنیا که تا بوده چونیـن بوده،

 ترسم از خودم بیشتر شده،

از این مخلوطه میترسم

اعوذ بالله .. میترسم

بعدا همین چیزای کوچیک

آدمو سنگین میکنه و مانع پرواز میشه