گفتن ننویس

گفتن جلوی احساستو از این ور بگیر

از اون ور بگیر

احساسات واسه بروز دادنه

گاهی اوقات احساس تحت تاثیر یه چیزایی قرار میگیره

که بهت میفهمونه

اونی که میبینی

احساس نیست

یه جلوه از منطق خشکه


اصلا ادعایی ندارم ولی سعی میکنم رعایت کنم

همیشه توی انتخاب دوستاتون کسیو انتخاب کنین که

معتدله

الآن میدونم چی تو ذهنتونه...

ادامه نمیدم

یه جلوه از سیستم خشک اداری میبینم توی روابط

خدا کنه سوء تفاهم باشه

ایشالا