و الموت حق..

دوستان پدربزرگم ظهر فوت کردن..

یه فاتحه براشون قرائت کنین