این که عده ای اشتباها فکر میکنند اشتباهاتشان چیزهایی بوده،
ادعای فهم اشتباهات محتمل را میکنند
و به عنوان فردی که مسیر مشابه را رفته راهنمایی و توصیه می کنند
جز نزول و اقلاً رکود در طی سال ها، حاصل دیگری ندارد...

#کار_رو_از_کاردونش_بپرس
#( گاهی برای پیداکردن کاردون، باید از اطرافیان در دسترس گذشت )
::::
“به خدا عشق…” تو گفتی و دلم رسوا شد 
"گفته بودم …" به دلم آمد و ترکم کردی..