دعا کنین... .

جوونـ (ــش) بود ..

.

.

.

جوونـ ( ــشــ) ـیم؟..