۱. خودکرده را تدبیر نیست..

۲. خیلی سخته که به خاطر دوست داشتن اونی که خیلی دوسش داری، خودتو ازش دور کنی..

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش ، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش

پرانتز. چقدر از روراست نبودن خودم و بقیه بدم میاد..