آقا خلاصه که دعا بفرمایین

خیلی محتاجیم

خیلی

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست

که مونس دم صبحم دعای دولت توست